1 لصف

نم نیبرود

.دیوش انشآ نیبرود هیلوا یاهدرکلمع و یرایتخا یبناج مزاول و زنل ،شیامن هحفص یاهدامن ،یرهاظ لکش اب