ینمیا و یتملاس هب طوبرم تاعلاطا

.دینک یریگولج دوخ یاه هژوس ییانیب ندید بیسآ زا

زا هدافتسا .دینکن هدافتسا تاناویح ای دارفا هب )رتم ۱ زا رتمک( کیدزن هلصاف رد شلاف زا یمئاد ای تقوم بیسآ بجوم دناوت یم ،هژوس یاه مشچ هب کیدزن یلیخ هلصاف رد شلاف

.دوش اهنآ ییانیب

رارق یگناخ تاناویح و لاسدرخ ناکدوک سرتسد زا رود ار دوخ نیبرود

.دیهد

رارق تاناویح و لاسدرخ ناکدوک سرتسد زا رود ار نآ یبناج مزاول مامت و دوخ نیبرود یدج تیمودصم ای یگفخ بجوم ،ندش هدیعلب تروص رد تسا نکمم کچوک تاعطق .دیهد

.دنشاب زاسرطخ تسا نکمم زین یبناج مزاول و کرحتم تاعطق .دنوش

لااب یامد ای دیشروخ میقتسم رون ضرعم رد ینلاوط تدم یارب ار نیبرود

.دیهدن رارق

تدم هب نییاپ رایسب ای لااب رایسب یامد ای دیشروخ رون ضرعم رد نیبرود نداد رارق

.دوش نیبرود یلخاد یازجا یمیاد بیسآ بجوم دناوت یم ،ینلاوط

.دینک یراددوخ سابل ای وتپ اب رژراش ای نیبرود ندناشوپ زا

شتآ ای نیبرود لکش رییغت ثعاب تسا نکمم هک ،دوش مرگ دح زا شیب تسا نکمم نیبرود

.دوش یزوس

.دینزن تسد رژراش ای قرب عبنم میس هب قرب و دعر ماگنه

.دوش یقرب يگتفرگ ثعاب دناوت یم راک نیا

یرطخ ات دینک یوریپ ،تسا هدمآ ریز رد هک هدافتسا هب طوبرم تاکن و ینمیا ریبادت زا هشیمه

.دیوش دنم هرهب دوخ نیبرود درکراک تیاهن زا و دیاین دوجو هب

ریاس ای امش تیمودصم بجوم دناوت یم هک ییاه تیعضو —رادشه    دوش دارفا

.دینک ریمعت ارنآ ناتدوخ دینکن یعس و دینکن زاب ار نیبرود

.دیهد رارق یگتفرگ قرب ضرعم رد ار دوخ و هدناسر بیسآ نیبرود هب تسا نکمم

هدافتسا راجفنا لباق ای لاعتشا لباق تاعیام و اهزاگ یکیدزن رد دوخ نیبرود زا

.دینکن

.دوش راجفنا ای یزوس شتآ ثعاب دناوت یم راک نیا

یکیدزن رد ار داوم هنوگ نیا ای دیهدن رارق نیبرود لخاد لاعتشا لباق داوم

.دینکن یراد هگن نیبرود

.دوش یگتفرگ قرب ای یزوس شتآ بجوم تسا نکمم راک نیا

.دینزن تسد نیبرود هب سیخ تسد اب

.دوش یقرب يگتفرگ ثعاب دناوت یم راک نیا

2