Để cài đặt thẻ SIM hoặc USIM và pin,

1

Nếu thiết bị đang bật, nhấn và giữ phím Nguồn và chọn

2

Tắt nguồn OK để tắt.

Tháo nắp sau.

Cần cẩn thận để không làm hỏ̉ng móng tay khi tháo nắp sau.

3

Lắp thẻ SIM hoặc USIM với các chân tiếp xúc màu vàng

 

hướng xuống dưới.

Nếu không lắp thẻ SIM hoặc USIM, bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ ngoại tuyến và một vài menu của điện thoại.

Lắp ráp 11