Cài thời gian: Đặt thủ công giờ hiện tại.

Dung định dạng 24 giờ: Đặt thời gian sẽ được hiển thị theo định dạng 24 giờ.

Chọn định dạng ngày: Chọn định dạng ngày.

Thông tin điện thoại

Truy cập thông tin về điện thoại, kiểm tra trạng thái của điện thoại, và học cách sử dụng điện thoại của bạn.

112Cài đặt