4

Bấm [ ] để trở về màn hình trước đó; Bấm phím Trang

 

chính để trở về màn hình chờ.

Nếu bạn xoay thiết bị khi dùng một số tính năng, giao diện cũng sẽ tự động xoay. Để không cho giao diện xoay, mở cửa sổ thông báo và chọn Tự động xoay.

››Sắp xếp các ứng dụng

Bạn có thể sắp xếp lại các ứng dụng trong danh sách ứng dụng bằng cách thay đổi thứ tự các ứng dụng hoặc nhóm chúng vào các thể loại để phù hợp với thứ tự ưu tiên và nhu cầu của mình.

1

Trong danh sách ứng dụng, bấm [ ] Sửa.

2

Chạm và giữ vào một ứng dụng.

3

Kéo biểu tượng ứng dụng đến vị trí mong muốn.

 

Bạn có thể di chuyển biểu tượng ứng dụng tới màn hình

4

menu chính khác.

Bấm [ ] Lưu.

Để thay đổi thứ tự màn hình menu chính,

1

Trong danh sách ứng dụng, đặt hai ngón tay lên màn

2

hình và thu hẹp hai ngón tay lại.

Chạm và giữ vào hình thu nhỏ  của một màn hình và kéo

 

nó đến vị trí mong muốn.

››

1

Truy cập các ứng dụng gần đây

Bấm và giữ phím Trang chủ để xem các ứng dụng bạn đã

2

truy cập gần đây.

Chọn một ứng dụng để truy cập.

26Bắt đầu