Bạn cũng có thể sử dụng các phím sau:

1

3

2

4

5

6

Số

Chức năng

1Đổi chữ hoa-chữ thường.

2Chuyển giữa chế độ Biểu tượng/Số và chế độ ABC.

3Xóa thông tin vừa nhập.

4Bắt đầu dòng mới.

5Truy cập các cài đặt bàn phím; Thay đổi kiểu bàn phím (chạm và giữ).

6Chèn dấu cách.

››Nhập văn bả̉n bằ̀ng bàn phím Swype

1

Chọn ký tự đầu tiên của một từ và kéo ngón tay sang ký

2

tự thứ hai mà không nhả ngón tay khỏ̉i màn hình.

Tiếp tục cho đến khi bạn kết thúc từ đó.

 

 

 

 

3

Nhả ngón tay ra ở ký tự cuối cùng.

4

Khi từ hiển thị đúng, chọn

để chèn dấu cách. Nếu

 

từ hiển thị không đúng, hãy chọn từ thay thế từ danh

sách hiện ra.

32Bắt đầu