Để xem file đính kèm, chọn Xem trước. Để lưu file đó vào thiết bị, chọn Tả̉i xuông.

Để lưu thư, chọn Lưu trữ.

Để xóa thư, chọn Xoa.

Để di chuyển về thư trước hoặc đến thư tiếp theo, chọn

hoặc .

››Sắp xếp email theo nhãn

Bạn có thể sắp xếp email của mình bằng cách dán nhãn cho các thư hoặc thêm dấu sao để đánh dấu các thư quan trọng. Bạn có thể sắp xếp thư bằng tính năng lọc nhãn.

Thêm nhãn cho một thư

1

Từ màn hình Hộp thư đến, cham và giữ vào một thư.

2

Chọn Thay đôi nhan.

3

Chọn một nhãn để thêm và chọn OK.

Thêm dấu sao cho một thư

1

Từ màn hình Hộp thư đến, cham và giữ vào một thư.

2

Chọn Thêm dâu sao. Biểu tượng dấu sao cạnh thư đó

 

sẽ được bật.

Lọc thư

1

Từ màn hình Hộp thư đến, bấm [ ] Đi tơi nhãn.

2

Chọn nhãn của các thư bạn muốn xem.

Email

Tìm hiểu cách gửi hoặc xem thư điện tử qua tài khoản email cá nhân hoặc công ty.

››Thiết lập tài khoả̉n email

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Email.

Liên lạc 47