››Xem thư điện tử

Khi mở một tài khoản email, bạn có thể xem các email đã truy xuất trước đó ở chế độ không kết nối hoặc kết nối với máy chủ email để xem thư mới. Sau khi truy xuất thư điện tử, bạn có thể xem chúng ở chế độ không kết nối.

1

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Email

2

một tài khoản email.

Bấm [ ] Làm mới để cập nhật danh sách thư.

3

Chọn một thư điện tử.

Từ màn hình xem thư, chọn các tùy chọn sau:

Để trả lời thư, bấm [] Trả̉ lời.

Để chuyển tiếp thư cho người khác, bấm [] Chuyển tiếp.

Để xóa sự kiện, bấm [] Xóa.

Để di chuyển thư sang thư mục khác, bấm [] Di chuyển đến Thư mục.

Để tải ảnh từ thư, bấm [] Hiện hì̀nh ả̉nh.

Để xem một file đính kèm, chọn file đính kèm đó. Để lưu file đó vào thẻ nhớ, chọn .

Talk

Tìm hiểu cách trò chuyện với bạn bè và gia đình qua Google Talk.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

››Thêm bạn vào danh sách bạn bè của bạn

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Talk.

Danh sách bạn bè hiển thị nhanh toàn bộ các số liên lạc trong Google Talk của bạn.

Liên lạc 49