››Nhập hoặc xuất danh bạ

Để nhập các file danh bạ (ở định dạng vcf) từ thẻ nhớ sang thiết bị,

1

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn .

2

Bấm [ ] Chép/Xuất danh bạ Chép vào từ thẻ

3

nhớ SD.

Chọn vị trí bộ nhớ.

 

Nếu bạn có nhiều tài khoản, hãy chọn một tài khoản bạn

4

muốn thêm số liên lạc.

Chọn tùy chọn để nhập một file danh bạ, nhiều file danh

5

bạ, hoặc tất cả file danh bạ, và chọn OK.

Chọn các file danh bạ để nhập và chọn OK.

Để xuất danh bạ từ thiết bị sang thẻ nhớ,

1

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn .

2

Bấm [ ] Chép/Xuất danh bạ Xuất ra thẻ nhớ

3

SD.

Chọn OK để xác nhận.

››Xem nhật ký liên lạc

Bạn có thể xem nhật ký liên lạc của các cuộc gọi, tin nhắn, email hoặc chuỗi SNS.

1

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn

 

Nhât ky.

2 Chọn mục bạn muốn xem.

››Xem các hoạt động của mạng xã hội

Bạn có thể xem hoạt động gần đây của các số liên lạc trong các dịch vụ mạng xã hội, chẳng hạn như Facebook, MySpace, và Twitter.

1

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn

 

Hoạt động.

2 Chọn mục bạn muốn xem.

70Thông tin cá nhân