Thiết lập kết nối VPN

 

 

 

 

 

Lưa chon

Chức năng

››

 

 

1

 

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt

 

 

Chọn chứng chỉ người dùng mà

 

 

Không dây và mạng Cài đặt VPN Thêm VPN.

 

Đặt chứng chỉ

máy chủ VPN sử dụng để nhận ra

2 Chọn kiểu VPN.

 

 

bạn. Bạn có thể nhập các chứng

 

 

người dùng

 

 

chỉ từ máy chủ VPN hoặc tải về

3 Tùy chỉnh thông tin kết nối.

 

 

 

 

từ web.

 

 

Các tùy chọn có sẵn có thể khác nhau tùy vào kiểu

 

 

 

 

 

 

Chọn chứng chỉ của cơ quan cấp

 

 

VPN.

 

 

 

 

 

 

 

Đặt chứng

chứng chỉ (CA) mà máy chủ VPN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sử dụng để nhận ra bạn. Bạn có

 

 

Lưa chon

Chức năng

 

chỉ CA

 

 

 

thể nhập các chứng chỉ từ máy chủ

 

 

Tên VPN

Nhập tên cho máy chủ VPN.

 

 

 

 

 

 

VPN hoặc tải về từ web.

 

 

 

 

 

Miền tìm kiếm

Nhập địa chỉ máy chủ tên miền

 

 

Đặt Server VPN

Nhập địa chỉ IP của máy chủ VPN.

 

 

 

 

DNS

(DNS).

 

 

 

 

 

 

 

Bât Mãhoa

Đặt để mã hóa máy chủ VPN.

 

 

 

4 Khi đã hoàn tất, bấm [ ] Lưu.

 

 

 

 

 

 

Đặt mãkhóa

Nhập khóa chia sẻ trước.

 

 

chia sẻ săn IPsec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bật Thông tin

Đặt để sử dụng mật mã bảo mật

 

 

 

 

 

mật L2TP

L2TP.

 

 

 

 

 

Đặt thông tin

Nhập mật mã bảo mật L2TP.

 

 

 

 

 

mật L2TP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết nối 93