Web

Internet

Tìm hiểu cách truy cập và đánh dấu các trang web ưa thích.

Bạn có thể chịu thêm phí cho việc truy cập web và tải về file đa phương tiện. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Menu trình duyệt web có thể được đặt tên khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Các widget có sẵn có thể khác nhau tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

››Thiế́t lập cấu hì̀nh internet

Để truy cập mạng và kết nối với internet, bạn phải bật cấu hình kết nối. Ngoài các cấu hình được thiết lập trước bởi nhà cung cấp dịch vụ của bạn, bạn có thể thêm cấu hình kết nối của riêng mình.

1

Ở chế độ Menu, chọn Cài đặt Kế́t nố́i Mạng Kế́t

2

nố́i OK.

 

Chọn Tạo.

 

3

Tùy chỉnh các cài đặt mạng.

 

4

"Thiết lập cấu hình MMS" (tr. 43)

 

Ở chế độ Menu, chọn Internet

Cai đăt

5

Internet Cấu hì̀nh Internet.

 

Chọn cấu hình kết nối Đặt.

 

84Web