Bắt đầu

Sử dụng thẻ SIM hoặc USIM kép (các mẫu máy hai SIM)

Nếu bạn gắn hai thẻ SIM hoặc USIM, bạn có thể có hai số điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ cho một thiết bị.

Kích hoạt thẻ SIM hoặc USIM

Trên màn hình chờ̀, chạm Ứng dụng Cài đặt Quản lý SIM. Chọn thẻ USIM hoặc SIM, sau đó chạm vào công tắc để bật thiết bị.

Thay đổi tên hiển thị và biểu tượng của thẻ SIM hoặc USIM

Trên màn hình chờ̀, chạm Ứng dụng Cài đặt Quản lý SIM. Chọn thẻ SIM hoặc USIM và chạm vào Tên hoặc Biểu tượng. Đặt tên hiển thị và biểu tượng cho từng thẻ.

Chuyển đổi giữa các thẻ

Khi hai thẻ SIM hoặc USIM được kích hoạt, các biểu tượng lựa chọn thẻ xuất hiện trên bảng thông báo. Mở bảng thông báo rồi chọn một thẻ.

15