Thông tin cơ bản

Bạn có thể sử dụng các chức năng sau trên bảng thông báo.

Bật hoặc tắt các tùy chọn. Chạm và

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Truy cập Cài đặt.

giữ một phím để xem thêm cài đặt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chi tiết.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem tất cả phím cài đặt nhanh.

Điều chỉnh độ sáng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chạy S Finder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khởi động Kết nối nhanh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chọn thẻ USIM hoặc SIM. (các mẫu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chạm vào một thông báo và thực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

máy hai SIM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hiện nhiều thao tác khác nhau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xóa tất cả các thông báo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sắp xếp lại các phím cài đặt nhanh

Để sắp xếp lại các phím cài đặt nhanh trên bảng thông báo, chạm vào , chạm và giữ một mục và sau đó kéo mục đó sang vị trí khác.

Sử dụng bảng cài đặt nhanh

Bạn có thể bật hoặc tắt một số tính năng trên bảng thông báo. Để bật hoặc tắt nhiều tính năng hơn, hãy mở bảng cài đặt nhanh.

Để mở bảng cài đặt nhanh, dùng hai ngón tay kéo thanh trạng thái xuống phía dưới. Hoặc, chạm vào trên bảng thông báo. Để đóng bảng cài đặt nhanh, kéo thanh từ dưới lên trên màn hình.

30