Thông tin cơ bản

Mở các ứng dụng

Trên màn hình Chờ̀ hoặc màn hình Ứng dụng, chọn một biểu tượng ứng dụng để mở.

Để mở danh mục các ứng dụng được sử dụng gần đây, chạm vào và chọn một biểu tượng ứng dụng để mở.

Đóng một ứng dụng

Chạm vào , sau đó chạm vào ĐÓNG bên cạnh một ứng dụng để đóng nó lại. Để đóng tất cả các ứng dụng đang chạy, chạm vào ĐÓNG TẤT CẢ. Hoặc chạm vào .

Cài đặt hoặc gỡ bỏ các ứng dụng

Galaxy Apps

Sử dụng ứng dụng này để mua và tải các ứng dụng về.
Chạm vào Galaxy Apps trên màn hình Ứng dụng.
Ứng dụng này có thể không có sẵn tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Cài đặt ứng dụng

Duyệt các ứng dụng theo thể loại hoặc chạm vào TÌM KIẾM để tìm kiếm từ khóa.

Chọn một ứng dụng để xem thông tin về nó. Để tải ứng dụng miễn phí, chạm vào CÀI ĐẶT. Để mua và tải ứng dụng khi có áp dụng phí, chạm vào phím hiển thị giá của ứng dụng.

Để thay đổi cài đặt tự động cập nhật, chạm vào NHIỀU HƠN Cài đặt Tự động cập nhật ứng dụng và sau đó chọn một tùy chọn.

32