Thông tin cơ bản

Nhập văn bản

Kiểu bố trí bàn phím

Bàn phím sẽ tự động hiển thị khi bạn nhập văn bản để gửi tin nhắn, tạo các bản ghi nhớ và nhiều hơn thế nữa.

Một số ngôn ngữ không được hỗ trợ khi nhập văn bản. Để nhập văn bản, bạn phải thay đổi ngôn ngữ nhập sang một trong các ngôn ngữ được hỗ trợ.

Nhập chữ in hoa. Để viết hoa toàn bộ, chạm hai lần.

Nhập dấu câu.

Thay đổi cài đặt bàn phím.

Xóa ký tự ở trước.

Xuống dòng tiếp theo.

Chèn khoảng cách.

Thay đổi ngôn ngữ nhập

Chạm vào Chọn ngôn ngữ nhập, sau đó chọn các ngôn ngữ để sử dụng. Nếu bạn chọn từ hai ngôn ngữ trở lên, bạn có thể thay đổi giữa các ngôn ngữ nhập bằng cách trượt phím khoảng cách sang trái hoặc phải.

Thay đổi cấu trúc bàn phím

Chạm vào , chọn một ngôn ngữ tại Ngôn ngữ nhập, sau đó chọn một kiểu bàn phím để dùng.

Trên Bàn phím 3x4, một phím sẽ có ba hoặc bốn ký tự. Để nhập một ký tự, chạm vào phím tương ứng nhiều lần cho đến khi ký tự mong muốn xuất hiện.

34