Thông tin cơ bản

Sử dụng các chức năng bàn phím bổ sung

Chạm và giữ để sử dụng các chức năng khác nhau. Các biểu tượng khác có thể xuất hiện thay cho tùy thuộc vào chức năng cuối cùng được sử dụng.

: Nhập văn bản bằng giọng nói.

Bắt đầu hoặc tạm dừng nhập văn bản bằng giọng nói.

: Chuyển sang chế độ viết tay.

Chuyển sang bàn phím tiêu chuẩn.

Chuyển giữa chế độ số và chế độ ký tự.

Tính năng này có thể không có tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

: Thêm một mục từ bộ nhớ tạm.

: Thay đổi cài đặt bàn phím.

35