Thông tin cơ bản

Tính năng tiết kiệ̣m pin

Chế độ tiết kiệ̣m pin

Tiết kiệm pin bằng cách hạn chế các chức năng của thiết bị.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Pin Chế độ tiết kiệ̣m pin, sau đó chạm vào công tắc Chế độ tiết kiệ̣m pin để bật. Hoặc mở bảng cài đặt nhanh và chạm vào Tiêt kiệm pin để bật.

Chọn từ các tùy chọn sau:

Hạn chế tất cả dữ liệ̣u nền: Ngăn các ứng dụng đang chạy không sử dụng kết nối dữ liệu di động.

Chế độ siêu tiết kiệ̣m pin

Sử dụng chế độ này để kéo dài mức pin của thiết bị. Ở chế độ siêu tiết kiệm pin, thiết bị thực hiện các hoạt động sau:

Hiển thị các màu trên màn hình ở tông trắng đen.

Hạn chế các ứng dụng có thể dùng thành chỉ các ứng dụng cần thiết và được chọn.

Tắt kết nối dữ liệu di động khi màn hình tắt.

Tắt các tính năng Wi-Fi và Bluetooth.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Pin Chế độ siêu tiết kiệ̣m pin và chạm vào công tắc Chế độ siêu tiết kiệ̣m pin để bật chế độ này. Hoặc mở bảng cài đặt nhanh và chạm vào Siêu tiết kiệ̣m pin để bật

Để thêm một ứng dụng vào Màn hình chờ̀, chạm vào và chọn một ứng dụng.

Để xóa một ứng dụng khỏi Màn hình chờ̀, chạm vào Xóa, chọn một ứng dụng có , sau đó chạm vào OK.

Để thay đổi cài đặt cho chế độ siêu tiết kiệm pin, như kết nối mạng hoặc âm thanh, chạm vào

Cài đặt.

Để tắt chế độ siêu tiết kiệm pin, chạm vào Tắt chế độ Siêu tiết kiệ̣m pin.

Thờ̀i gian chờ̀ tối đa theo ước tính hiển thị thờ̀i gian còn lại trước khi hết pin nếu thiết bị không được sử dụng. Thờ̀i gian chờ̀ có thể khác nhau tùy theo cài đặt thiết bị của bạn và các điều kiện hoạt động.

38