Nội dung

Quản lý thiết bị & dữ liệ̣u

112Nâng cấp thiết bị

113Truyền các file giữa thiết bị và máy tính

114Sao lưu và khôi phục dữ liệu

114 Thực hiện cài đặt lại dữ liệu gốc

Cài đặt

115Thông tin về Cài đặt

115Cai đăt nhanh

115Kết nối

120Thiết bị

124Cá nhân hóa

127Hệ thống

133Ứng dụng

Khắc phục sự cố

4