Kết nối mạng

Sử dụng Kết nối USB internet

Chia sẻ kết nối dữ liệu di động của thiết bị với các thiết bị khác qua một dây cáp USB.

1 Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Chia sẻ internet và Điểm truy cập di động.

2

3

Kết nối thiết bị của bạn với máy tính bằng dây cáp USB.

Chọn Kết nối USB internet.

Xuất hiện trên thanh trạng thái khi hai thiết bị được kết nối.

4 Trên máy tính, sử dụng kết nối dữ liệu di động trên thiết bị của bạn.

Sử dụng Chia sẻ kết nối internet qua Bluetooth

Chia sẻ kết nối dữ liệu di động của thiết bị với các thiết bị khác qua Bluetooth. Đảm bảo rằng máy tính mà bạn kết nối có tính năng Bluetooth.

1

Kết nối thiết bị của bạn với thiết bị khác qua Bluetooth. Hãy xem Kết nối với thiết bị

 

Bluetooth khác để biết thêm thông tin.

2

Trên màn hình Ứng dụng thiết bị của bạn, chạm vào Cài đặt Chia sẻ internet và Điểm

 

truy cập di động.

3

4

5

Chọn Kết nối Bluetooth internet.

Trên thiết bị đã được kết nối, mở màn hình cài đặt Bluetooth, chạm vào Truy cập Internet.

Trên thiết bị đã kết nối, sử dụng dữ liệu di động của thiết bị để truy cập mạng Internet.

Phương pháp kết nối có thể khác nhau tùy theo các thiết bị được kết nối.

42