Chuyển động & các tính năng hữu dụng

Tắt âm/tạm dừng

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Chuyển động và thao tác Tắt âm/tạm dừng, sau đó chạm vào công tắc Tắt âm/tạm dừng để bật.

Đặt lòng bàn tay lên màn hình

Lấy lòng bàn tay che màn hình để tắt âm cuộc gọi đến hoặc chuông báo.

Lật úp thiết bị

Lật úp thiết bị để tắt âm cuộc gọi đến hoặc chuông báo.

44