Chuyển động & các tính năng hữu dụng

: Kéo và thả đoạn văn bản hoặc các hình ảnh đã được sao chép từ một cửa sổ sang một cửa sổ khác. Chạm và giữ một mục trong cửa sổ được chọn và kéo đến một vị trí ở một cửa sổ khác.

Một số ứng dụng có thể không hỗ trợ tính năng này.

: Chuyển sang biểu tượng nổi.

Tính năng này có thể không được hỗ trợ bởi một số thiết bị.

: Chuyển sang chế độ xem toàn bộ màn hình.

: Đóng ứng dụng.

Đa cửa sổ pop-up

1

2

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Đa cửa sổ, sau đó chạm vào công tắc Đa cửa sổ để bật. Hoặc mở bảng cài đặt nhanh và chạm vào Đa cửa sổ để bật.

Chạm và giữ để mở khay Đa cửa sổ.

49