Chuyển động & các tính năng hữu dụng

3 Chạm vào biểu tượng ứng dụng trong khay Đa cửa sổ để khởi chạy ứng dụng đó trong cửa sổ hội thoại.

Có thể mở cùng lúc các biểu tượng ứng dụng được đánh dấu trong nhiều cửa sổ pop- up. Chạm vào biểu tượng ứng dụng được đánh dấu , sau đó chạm vào .

Chuyển sang chế độ xem toàn bộ màn hình.

Chuyển sang biểu tượng nổi.

 

Di chuyển nội dung.

Đóng cửa sổ.

Một số ứng dụng có thể không hỗ trợ di chuyển nội dung.

Di chuyển các cửa sổ pop-up

Để di chuyển cửa sổ pop-up, hãy chạm vào vòng tròn trên cửa sổ pop-up và kéo cửa sổ đó đến vị trí mới.

50