Chuyển động & các tính năng hữu dụng

Sử dụng phím tắt xem pop-up

1

2

Trên màn hình Ứng dụng, hãy khởi chạy ứng dụng để sử dụng trong cửa sổ pop-up.

Kéo chéo xuống từ hai đầu cạnh trên. Màn hình ứng dụng sẽ xuất hiện trong cửa sổ pop- up.

Để sử dụng tính năng này, hãy mở màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Đa cửa sổ và chọn Phím tắt xem pop-up.

Một số ứng dụng có thể không hỗ trợ tính năng này.

Khởi chạy cửa sổ pop-up từ màn hình chia Đa cửa sổ

1

Trên màn hình chia Đa cửa sổ, chạm vào cửa sổ ứng dụng để khởi chạy ứng dụng trong

 

cửa sổ pop-up.

2

Chạm và giữ vòng tròn giữa các cửa sổ ứng dụng. Ứng dụng đã chọn sẽ khởi động trong

 

cửa sổ pop-up.

51