Đọc đầu tiên

Biểu tượng chỉ dẫn

Cảnh báo: tình huống có thể gây chấn thương cho bạn hoặc ngườ̀i khác

Cẩn thận: tình huống có thể làm thiết bị của bạn hoặc thiết bị khác bị hỏng

Ghi chú: các ghi chú, gợi ý sử dụng hoặc thông tin bổ sung

6