Điên thoai

Các mẫu máy một SIM: Chạm vào Bàn phím, nhập số điện thoại và sau đó chạm vào để thực hiện cuộc gọi thoại hoặc chạm vào để thực hiện cuộc gọi video.

Xem nhật ký cuộc gọi và tin nhắn.

 

 

 

Xem danh bạ yêu thích.

 

 

Sử dụng bàn phím để nhập số. Xem danh sách danh bạ.

Thêm số vào danh sách danh bạ.

 

 

 

Truy cập các tùy chọn khác.

 

 

 

 

 

 

 

Xem trước số điện thoại.

Xóa ký tự ở trước.

Bạn cũng có thể thực hiện các cuộc gọi đến số điện thoại được liệt kê trong Nhật ký, Yêu thích Danh bạ.

Thực hiệ̣n các cuộc gọi từ nhật ký cuộc gọi hoặc từ danh bạ

Chạm vào Nhật ký hoặc Danh bạ và sau đó vuốt vào một danh bạ hay một số điện thoại sang phải để thực hiện cuộc gọi.

Để tắt tính năng thực hiện cuộc gọi bằng cách kéo biểu tượng sang phải, chạm vào Cài đặt Danh bạ và sau đó bỏ chọn Vuôt đê goi hoặc gưi tin nhăn.

63