Danh bạ

Thêm danh bạ

Di chuyển danh bạ từ các thiết bị khác

Bạn có thể di chuyển danh bạ từ các thiết bị khác sang thiết bị của bạn. Hãy xem Truyền dữ liệu từ thiết bị trước để biết thêm thông tin.

Tạo danh bạ thủ công

1

2

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Danh bạ Danh bạ.

Chạm vào và nhập thông tin danh bạ.

: Thêm ảnh.

/ : Thêm hoặc xóa một mục trong danh bạ.

3 Chạm vào LƯU.

Để thêm một số điện thoại vào danh bạ từ bàn phím, chạm vào Bàn phím, nhập số và chạm vào Thêm vào danh bạ.

Nhập và xuất danh bạ

Nhập danh bạ từ các dịch vụ lưu trữ sang thiết bị của bạn hoặc xuất danh bạ từ thiết bị sang các dịch vụ lưu trữ.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Danh bạ Danh bạ.

Chạm vào Cài đặt Danh bạ Nhập/Xuất danh bạ và sau đó lựa chọn một tùy chọn nhập hoặc xuất.

66