Tin nhắn & email

Email

Thiết lập tài khoản email

Chạm vào Email trên màn hình Ứng dụng.

Thiết lập tài khoản email khi mở Email lần đầu tiên.

Nhập địa chỉ email và mật mã. Chạm vào TIẾP TỤC đối với tài khoản email cá nhân hoặc chạm vào CÀI ĐẶT THỦ CÔNG cho tài khoản email của công ty. Sau đó, làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất cài đặt.

Để thiết lập tài khoản email khác, chạm vào QUẢN LÝ TÀI KHOẢN .

Nếu bạn có nhiều tài khoản email, bạn có thể đặt một tài khoản làm tài khoản mặc định. Chạm vào QUẢN LÝ TÀI KHOẢN Đặt tài khoản mặc định.

Gửi email

Chạm vào Email trên màn hình Ứng dụng. Chạm vào ở cuối màn hình để soạn thư.

Lưu thư để gửi sau.

Đính kèm hình ảnh, video và các

nội dung khác.

Thêm người nhận.

Nhập một chủ đề.

Nhập nội dung thư.

Xóa thư.

Gửi thư.

Truy cập các tùy chọn khác.

Thêm CC hoặc BCC.

Chèn các file vào thư hoặc sử dụng tùy chọn chỉnh sửa.

Thêm người nhận từ danh bạ.

70