Tin nhắn & email

Đọc email

Chạm vào Email trên màn hình Ứng dụng.

Chạm vào , chọn một tài khoản email để sử dụng và các thư mới nhận. Để nhận các thư mới, chạm vào .

Chạm vào một thư để đọc.

Thêm địa chỉ email này vào danh bạ hoặc xem các tùy chọn khác.

Chuyển tiếp thư.

Trả lời tất cả người nhận.

Trả lời thư.

Xóa thư.

Truy cập các tùy chọn khác.

Mở file đính kèm.

Đánh dấu thư làm nhắc nhở.

Đi tới thư trước hoặc sau.

71