1
2
3
4

Máy ảnh

Chế độ chụp

Tư đông

Sử dụng chế độ này để cho phép máy ảnh đánh giá môi trườ̀ng xung quanh và xác định chế độ lý tưởng cho ảnh.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Máy ảnh Chế độ Tự động.

Selfie

Sử dụng chế độ này để chụp chân dung bằng máy ảnh phía trước.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Máy ảnh.

Chạm để sử dụng máy ảnh phía trước.

Chạm Chế độ Selfie.

Hướng lòng bàn tay của bạn về phía màn hình hoặc chạm để tự chụp ảnh.

Selfie góc rộng

Sử dụng chế độ này để chụp chân dung góc rộng bằng máy ảnh phía trước.

1

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Máy ảnh.

2

Chạm

để sử dụng máy ảnh phía trước.

3

Chạm Chế độ Selfie góc rộng.

74