Trợ giúp an toàn

Tắt Chế độ Khẩn cấp

Để tắt Chế độ Khẩn cấp, nhấn và giữ phím Nguồn và sau đó chạm vào Chế độ khẩn cấp. Hoặc chạm vào Tắt chế độ Khẩn cấp. Chế độ Khẩn cấp đã bị tắt.

Tin nhắn trợ giúp

Giới thiệ̣u về tin nhắn trợ giúp

Bạn có thể cài đặt trước các danh bạ để gửi một tin nhắn đến các danh bạ đó trong trườ̀ng hợp khẩn cấp. Gửi tin nhắn tới các danh bạ ưu tiên của bạn bằng cách nhấn phím Nguồn ba lần.

Trên màn hình Ứng dụng chạm vào Cài đặt Trợ giúp an toàn.

Thêm các danh bạ ưu tiên

1

2

3

Trên màn hình Ứng dụng chạm vào Cài đặt Trợ giúp an toàn.

Chạm vào Quản lý danh bạ khẩn cấp Tạo danh bạ ưu tiên.

Chạm vào Tạo danh bạ và nhập các thông tin danh bạ hoặc chạm vào Chọn từ danh bạ để thêm một danh bạ đã có thành danh bạ ưu tiên.

Thiết lập tin nhắn xin trợ giúp

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Trợ giúp an toàn Gửi tin nhắn trợ giúp, sau đó chạm vào công tắc Gửi tin nhắn trợ giúp để bật. Chọn nội dung cần đưa vào tin nhắn trợ giúp.

Gửi tin nhắn xin trợ giúp

Trong trườ̀ng hợp khẩn cấp, nhấn phím Nguồn ba lần. Thiết bị sẽ gửi tin nhắn tới các danh bạ ưu tiên của bạn. Các tin nhắn sẽ bao gồm thông tin về vị trí của bạn.

82