Các ứng dụng và tính năng hữu dụng

Video

Phát video

Chạm vào Video trên màn hình Ứng dụng. Chọn một video để phát.

Tìm kiếm các thiết bị khác để phát file.

Di chuyển tới hoặc lùi bằng cách kéo thanh.

Thay đổi tỷ lệ màn hình.

Chuyển đến video trước đó. Chạm và giữ để lùi nhanh hơn.

Điều chỉnh âm lượng.

Truy cập các tùy chọn khác.

Tạm dừng và tiếp tục phát.

Chuyển sang trình phát video pop-up.

Chuyển đến video tiếp theo. Chạm và giữ để di chuyển tới nhanh hơn.

Để tùy chỉnh vị trí bảng điều khiển trong suốt quá trình phát lại, chạm vào Cài đặt đánh dấu chọn Bộ điều khiển mini và sau đó chạm vào ĐÓNG. Sau đó chạm vào hoặc để di chuyển bảng điều khiển sang phía bên kia của màn hình.

Tính năng này chỉ khả dụng theo hướng nằm ngang.

90