Các ứng dụng và tính năng hữu dụng

Đồng hồ

Chuông báo

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Đồng hồ Chuông báo.

Cài đặt chuông báo

Chạm vào trong danh mục chuông báo, cài đặt thờ̀i gian chuông báo, chọn ngày chuông báo được lặp lại, cài đặt nhiều tùy chọn chuông báo sau đó chạm vào H.TẤT. Để bật hoặc tắt âm thanh chuông báo, chạm vào gần chuông báo trong danh sách chuông báo.

Tạm dừng: Đăt môt khoang thời gian va sô lân chuông bao lăp lai sau thời gian đa đăt săn.

Báo thông minh: Cài đặt thờ̀i gian và âm thanh chuông báo cho chuông báo thông minh. Chuông báo thông minh bắt đầu ở âm lượng nhỏ một vài phút trước khi âm thanh chuông báo cài đặt trước phát lên. Âm lượng chuông báo thông minh tăng dần cho đến khi bạn tắt nó đi hoặc âm thanh chuông báo cài đặt trước phát lên.

Dừng chuông báo

Kéo ra khỏi vòng tròn lớn để ngừng một chuông báo. Nếu trước đây bạn đã bật tùy chọn báo lại, kéo ra ngoài vòng tròn lớn để nhắc lại chuông báo sau một khoảng thờ̀i gian nhất định.

Xóa chuông báo

Chạm và giữ chuông báo, sau đó chạm vào .

92