Các ứng dụng và tính năng hữu dụng

Flipboard

Sử dụng ứng dụng này để xem trực tiếp các bản cập nhật trên mạng xã hội và tin tức theo định dạng riêng của tạp chí.

Chạm vào Flipboard trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không có sẵn tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Khi bạn khởi chạy ứng dụng này lần đầu hoặc khởi động lại ứng dụng sau khi tiến hành cài đặt lại dữ liệu, hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành thiết lập.

Trên màn hình chính Flipboard, chọn từ các bài viết và đăng ký tin tức khác nhau.

Radio

Nghe FM radio

Chạm vào Radio trên màn hình Ứng dụng.

Trước khi sử dụng ứng dụng này, bạn phải kết nối với tai nghe dùng làm anten của radio.

FM radio tự động dò tìm và lưu các kênh được tìm thấy trong lần chạy đầu tiên.

Chạm vào để bật FM radio. Chọn kênh radio bạn muốn từ danh sách kênh.

97