Các ứng dụng và tính năng hữu dụng

Nhập tần số radio theo thủ công.

Ghi một bài hát từ FM radio.

Bật hoặc tắt FM radio.

Điều chỉnh tần số.

Xem danh sách các kênh yêu thích.

Xem thông tin về kênh hiện tại.

Thêm kênh FM hiện tại vào danh sách kênh yêu thích.

Truy cập các tùy chọn khác.

Tìm kiếm các kênh radio hiện có.

Dò kênh radio

Chạm vào Radio trên màn hình Ứng dụng.

Chạm vào KÊNH , sau đó chọn một tùy chọn dò kênh. FM radio sẽ tự động dò tìm và lưu các kênh hiện có.

Chọn kênh radio bạn muốn từ danh sách kênh.

98