Ứng dụng

Chặn số điện thoại

Chặn cuộc gọi từ các số điện thoại cụ thể mà bạn thêm vào danh sách chặn.

1

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Điện thoại → → Cài đặt Chặn số.

2

Chạm vào , đánh dấu chọn danh bạ rồi chạm vào H.TẤT.

 

Để tự tay nhập số, chạm vào Nhập số điện thoại., nhập vào một số điện thoại rồi chạm

 

vào .

Khi các số điện thoại bị chặn tìm cách liên lạc với bạn, bạn sẽ không nhận được thông báo. Các cuộc gọi này sẽ được ghi trong nhật ký cuộc gọi.

Bạn cũng có thể chặn cuộc gọi đến từ những người không hiển thị ID người gọi của họ. Chạm vào công tắc Chặn cuộc gọi ẩn danh để bật tính năng này.

Tùy chọn trong các cuộc gọi

Trong cuộc gọi thoại

Có thể thực hiện những hành động sau:

: Truy cập các tùy chọn bổ sung.

Thêm cuộc gọi: Tạo một cuộc gọi thứ hai.

Tăng âm lượng: Tăng âm lượng.

Bluetooth: Chuyển qua một bộ tai nghe Bluetooth nếu bộ tai nghe được kết nối với thiết bị.

Loa: Bật hoặc tắt loa ngoài. Giữ thiết bị cách xa tai của bạn khi sử dụng loa ngoài.

Bàn phím / Ẩn: Mở hoặc đóng bàn phím.

Tắt âm: Tắt micro để bên kia không nghe thấy bạn.

: Kết thúc cuộc gọi hiện tại.

46