Ứng dụng

Tin nhắn

Giới thiệu

Gửi và xem tin nhắn ở dạng hội thoại.

Gửi tin nhắn

1

2

3

4

Bạn có thể phải trả thêm chi phí để gửi tin nhắn khi bạn chuyển vùng.

Chạm vào Tin nhắn trên màn hình Ứng dụng.

Chạm vào .

Thêm người nhận và chạm vào SOẠN THẢO.

Nhập tin nhắn.

Nhập người nhận.

Đính kèm các file. Nhập tin nhắn.

Truy cập các tùy chọn khác.

Chọn các danh bạ từ danh sách danh bạ.

Chọn thẻ SIM hoặc USIM. Nhập các biểu tượng cảm xúc.

5 Chạm vào hoặc để gửi tin nhắn.

50