Thông tin cơ bản

Pin

Lắp pin

1 Tháo nắp lưng.

Cẩn thận không làm hỏng móng tay khi tháo nắp lưng.

Không bẻ cong hay xoắn nắp lưng quá mức. Làm vậy có thể khiến nắp lưng bị hỏng.

2 Gắn pin vào và để các chân tiếp xúc màu vàng của pin khớp với các chân tiếp xúc của thiết bị.

2

1

8