Cài đặt

Chế độ Đơn giản

Chế độ đơn giản cung cấp cho người dùng trải nghiệm dễ dàng hơn bằng cách sử dụng bố cục đơn giản hơn và các biểu tượng lớn hơn trên màn hình Chờ.

Một số tính năng của ứng dụng có thể không khả dụng trong chế độ đơn giản.

Chuyển sang chế độ đơn giản

1

2

3

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Màn hình Chế độ Đơn giản Chế độ Đơn giản.

Chọn các ứng dụng dưới Các ứng dụng đơn giản để sử dụng bố cục đơn giản hơn.

Chạm vào HOÀN TẤT.

Quay lại chế độ chuẩn

Vuốt sang trái trên màn hình Chờ và chạm vào Cài đặt Màn hình Chế độ Đơn giản Chế độ chuẩn HOÀN TẤT.

Quản lý phím tắt

Để thêm phím tắt đến một ứng dụng vào màn hình Chờ, vuốt sang trái, chạm vào , sau đó chọn một ứng dụng.

Để thêm phím tắt đến một danh bạ lên màn hình Chờ, vuốt sang phải rồi chạm vào .

Để xóa phím tắt từ màn hình Chờ, chạm vào SỬA, chọn một ứng dụng hoặc danh bạ với .

Hình nền

Thay đổi cài đặt hình nền cho màn hình Chờ và màn hình khóa.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Hình nền.

89