چندرسانه ای

ریواصت نتفرگ

یور سپس و دینزب تملاع ار نتفرگ ،دینزب هبرض تامیظنت یور شخپ نیح رد ،یگژیو نیا زا هدافتسا یارب

.دینزب هبرض هتسب

.دیریگب شخپ لاح رد ملیف زا ریوصت کی ات دینزب هبرض یور

اه‌ملیف فذح ای یراذگ‌کارتشا

.دینزب هبرض وئدیو یور اه همانرب هحفص رد

.دینک باختنا ار یراذگ‌کارتشا شور کی سپس و ،دینزب هبرض یور ،دیراد هگن و هدز هبرض ویدیو کی یور

.دینزب هبرض مامت یور سپس و دینک باختنا ار اهویدیو ،دینزب هبرض فذح یور

اه ملیف شیاریو

.دینزب هبرض وئدیو یور اه همانرب هحفص رد

هطقن هب ار زاغآ هشورک .دینزب هبرض ویدیو شیاریپ ویدوتسا شیاریو یور ،دینک باختنا ویدیو کی دراو ار لیاف مان ،دینزب هبرض ماجنا یور ،دیهد لاقتنا هاوخلد نایاپ هطقن هب ار نایاپ هشورک ،دیهد لاقتنا هاوخلد زاغآ

.دینک هریخذ ار ویدیو ات دینزب هبرض دییأت یور سپس و ،دینک

شیاریو یور سپس و باختنا ار ویدیو کی ،ویدیو رگشیاریو همانرب زا هدافتسا اب اهویدیو شیاریو یارب

.دینزب هبرض وئدیو رگشیاریو

رگید یاه‌هاگتسد رد هدش هریخذ یاه‌ملیف شخپ

.دینک شخپ دوخ هاگتسد رد ار اهنآ و دیزادرپب اه‌هاگتسد ریاس رد هدش هریخذ یاهویدیو یوجتسج هب

.دینزب هبرض وئدیو یور اه همانرب هحفص رد

.دنشاب لصو یا هباشم یسرتسد هطقن هب ای دننک ینابیتشپ Wi-Fi Direct زا دیاب اه هاگتسد همه

ینوماریپ هاگتسد کی رد ملیف کی هب یسرتسد

یور سپس و ،دینزب هبرض کیدزن یاه هاگتسد تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد ،یگژیو ندرک لاعف یارب هعجارم کیدزن یاه هاگتسد هب ،رتشیب تامیظنت زا علاطا یارب .دوش لاعف ات دینزب هبرض کیدزن یاه هاگتسد دیلک

.دینک

نآ و هدرک ادیپ یسرتسد ملیف هب ات دینک باختنا کیدزن یاههاگتسد زا ار‌هاگتسد کی و دینزب هبرض اه هاگتسد یور

.دینک شخپ ار رگید یاه‌هاگتسد ملیف دیناوت یم اوتحم یراذگ‌کارتشا یگژیو ندرک لاعف اب .دینک شخپ ار

106