تنظیمات

.دنک لاسرا ار کمک یاه‌مایپ ،شوماخ-نشور همکد ندرشف راب هس اب هک دینک میظنت ار هاگتسد :کمک مایپ لاسرا

مایپ هارمه ار تشپ و ولج نیبرود طسوت هدش هتفرگ یاه سکع هک دینک میظنت ار هاگتسد :اه‌سکع لاسرا– –

.دنک لاسرا کمک

.دشابن دوجوم ،امش هقطنم ای سیورس هدنهد هئارا هب هتسب تسا نکمم یگژیو نیا

ناگدنریگ یارب مایپ اب هارمه ار اهنآ و دنک طبض ادص هک دینک میظنت ار هاگتسد :هدش طبض یادص لاسرا– –

.دنک لاسرا

.دینک شیاریو ای باختنا ار کمک یاه‌مایپ ناگدنریگ :یلصا نیبطاخم تیریدم

یرتاب

.دینک هدهاشم ار دوخ هاگتسد یرتاب فرصم نازیم

.دینزب هبرض یرتاب یور ،تامیظنت هحفص رد

.دهد ناشن ار یرتاب هدنامیقاب رمع ات دینک میظنت ار هاگتسد :دهد یم شیامن ار یرتاب دصرد

ورین هریخذ

هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دیهد رییغت ار یژرنا هریخذ تلاح تامیظنت و دینک لاعف ار یژرنا هریخذ تلاح

.دینک هعجارم ورین هریخذ یگژیو

.دینزب هبرض ورین هریخذ یور ،تامیظنت هحفص رد

.دیهد رییغت ار ورین هریخذ تلاح تامیظنت و دینک لاعف ار ورین هریخذ تلاح :ورین هریخذ تلاح

رد ارجا لاح رد یاه‌همانرب هدافتسا عنام هک دینک میظنت ار هاگتسد :هنیمز سپ یاه هداد ندرک دودحم

.دوش هارمه نفلت یاه‌هداد لاصتا زا هنیمز‌سپ

 

همکد هنیمز رون هلمج زا ،دنک دودحم ار فلتخم یاه‌هنیزگ هک دینک میظنت ار هاگتسد :درکلمع ندرک دودحم

.دنک شوماخ ار تشگزاب همکد و ریخا یاه‌همانرب

 

ناشن یرتسکاخ تروص هب ار شیامن هحفص یاه گنر هک دینک میظنت ار هاگتسد :یرتسکاخ سایقم تلاح

.دهد

 

177