قاٜ⠆䐆찆 دسترسی

یسرتسد تیلباق تامیظنت تیریدم

لیاف کی رد یسرتسد تیلباق تامیظنت هریخذ

.دینک رداص لیاف کی رد ار یلعف یسرتسد تیلباق تامیظنت

ودینزب هبرض رودص/دورو یسرتسد تیلباق تیریدم یسرتسد تیلباق تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد

.دوش یم هریخذ یباختنا هریخذ لحم رد یسرتسد تیلباق تامیظنت لیاف .دینک باختنا ار رودص هنیزگ کی سپس

یسرتسد تیلباق تامیظنت لیاف کی ندرک دراو

.دییامن زور هب ار یلعف تامیظنت و دینک دراو ار یسرتسد تیلباق تامیظنت لیاف کی

دینزب هبرض رودص/دورو یسرتسد تیلباق تیریدم یسرتسد تیلباق تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد هبرض دییأت دش ماجنا یور و دینک باختنا ندرک دراو یارب لیاف کی .دینک باختنا ار دورو هنیزگ کی سپس و

.دوش یم زور‌هب ،هدش دراو لیاف ساسا رب یسرتسد تیلباق تامیظنت .دینزب

یسرتسد تیلباق تامیظنت یاه‌لیاف یراذگ‌کارتشا

.دیراذگب کارتشا هب نارگید اب هریغ و ثوتولب ،Wi-Fi Direct ،لیمیا قیرط زا ار یسرتسد تیلباق یاه لیاف

هبرض قیرط زا کارتشا یسرتسد تیلباق تیریدم یسرتسد تیلباق تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد یراذگ‌کارتشا شور کی .دینزب هبرض دش ماجنا یور و دینک باختنا ار یسرتسد تیلباق یاه‌لیاف سپس .دینزب

.دییامن لابند اه‌لیاف یراذگ کارتشا یارب ار هحفص یور یاه‌لمعلاروتسد و دینک باختنا

یسرتسد تیلباق یاه سیورس هدهاشم

.دییامن هدهاشم ار هاگتسد رد هدش بصن یسرتسد تیلباق یاه‌سیورس

دوجوم یسرتسد تیلباق یاه‌سیورس تسرهف و دینزب هبرض یسرتسد تیلباق تامیظنت یور اه همانرب هحفص رد

.دینک هدهاشم تامدخ رد ار

207