مقدمات

دیلک یور سپس و دینزب هبرض رتشیب یورین هریخذ تلاح ورین هریخذ تامیظنت یور ،اه همانرب هحفص رد هریخذ یور و دینک زاب ار عیرس میظنت لناپ دیناوت یم نینچمه .دوش لاعف ات دینزب هبرض رتشیب یورین هریخذ تلاح‌

.دوش لاعف ات دینزب هبرض ورینرتشیب

.دینک باختنا ار یا‌همانرب و دینزب هبرض یور ،یلصا هحفص رد همانرب کی ندوزفا یارب

ودینک باختنا ار یاراد همانرب کی ،دینزب هبرض فذح یور ،یلصا هحفص زا همانرب کی فذح یارب

.دینزب هبرض دییأت یور سپس

.دینزب هبرض تامیظنت یور ،ادص ای تنرتنیا لاصتا دننام ،هداعلا‌قوف یورین هریخذ تلاح تامیظنت رییغت یارب

.دینزب هبرض رتشیب یورین هریخذ ندرک لاعفریغ یور ،هداعلا قوف یورین هریخذ یگژیو ندرک لاعفریغ یارب لوط ،دوشن هدافتسا هاگتسد رگا هک تسا یا هدنامیقاب نامز هدنهد ناشن ،راک هب هدامآ ینیمخت نامز رثکادح

ونات هاگتسد تامیظنت هب هتسب تسا نکمم راک هب هدامآ نامز .دوش هیلخت لماک روط هب یرتاب ات دشک یم

.دشاب توافتم درکراک طیارش

امنهار تاعلاطا هدهاشم

یور و هدرک زاب ار اه همانرب هحفص ،اه‌همانرب و هاگتسد زا هدافتسا هوحن اب ییانشآ هب طوبرم تاعلاطا هدهاشم یارب

.دینزب هبرض امنهار تامیظنت

.دینزب هبرض امنهار یور ،همانرب نآ زا هدافتسا ماگنه ،همانرب کی یامنهار تاعلاطا هدهاشم یارب

.دنشابن امنهار تاعلاطا یاراد اه‌همانرب زا یخرب تسا نکمم

37