هدافتسا لباق یاه یگژیو و تاکرح

تاکرح و اه تیلاعف

.یتسرد هب تاکرح لرتنک .دوش رجنم هتساوخان یاه‌یدورو هب تسا نکمم هاگتسد هب هبرض ای دایز شزرل

میقتسم سامت

سامت دیلک یور سپس و دینزب هبرض میقتسم سامت تاکرح و اه تیلاعف تامیظنت یور ،اه همانرب هحفص رد

.دوش لاعف ات دینزب هبرض میقتسم

دوخ شوگ کیدزن و هتشادرب ار هاگتسد ،سامت کی یرارقرب یارب ،بطاخم ای مایپ ،سامت تایئزج هدهاشم نیح رد

.دیراد هگن

44