حرکات و ویژگی های قاٜ⠆ استفاده

.دیشکب هرجنپ دنچ ینیس هب ار نآ و دیراد هگن و هدرک سمل ار اه‌همانرب زا یکی3 3

.دینزب هبرض ماجنا یور4 4

رازبا هبعج

.دینک ارجا رازبا هبعج زا ار یفلتخم یاه‌همانرب یناسآ هب ،رگید یاه‌همانرب زا هدافتسا ماگنه دیناوت‌یم

نآ ندرک لاعف یارب رازبا هبعج دیلک یور سپس و دینزب هبرض رازبا هبعج تامیظنت یور ،اه همانرب هحفص رد هحفص یور .دوش لاعف ات دینزب هبرض رازبا هبعج یور و دینک زاب ار عیرس میظنت لناپ نینچمه .دینزب هبرض

.دوش یم رهاظ

.دینک باختنا ار همانرب کی و دینزب هبرض یور ،همانرب کی یارجا یارب

.دیشکب یرگید تیعقوم هب ار نآ و دینزب هبرض یور ،رازبا هبعج ندرک اجباج یارب

.دیشکب نیودت تمس هب ار نآ سپس و دیراد هگن و دینزب هبرض یور ،رازبا هبعج لخاد یاه‌همانرب رییغت یارب

.دیشکب فذح تمس هب ار نآ سپس و دیراد هگن و دینزب هبرض یور ،رازبا هبعج ندرک یفخم یارب

53