تلفن

سامت لوط رد یاه هنیزگ

یتوص سامت یط رد

:دنتسه سرتسد رد ریز تامادقا

.دیهد شیازفا ار ادص نازیم :

.دینک یریگ هرامش ار مود سامت :سامت.زفا

.دینک زاب ار دیلک هحفص :دیلک هحفص

.دیهد همتاخ ار یلعف سامت :هملاکم نایاپ

ودینک تبحص هاگتسد یلااب نوفورکیم اب ،وگدنلب زا هدافتسا ماگنه .دینک لاعفریغ ای لاعف ار وگدنلب :وگدنلب

.دیراد هگن نات یاه شوگ زا رود ار هاگتسد

.دونشب ار امش یادص دناوتن لباقم فرط ات دینک شوماخ ار نوفورکیم :توکس تلاح

.دیوش لصو نآ هب ،تسا لصو هاگتسد هب ثوتولب تسده رگا :ثوتولب

.دینزب هبرض راظتنا رد سامت هب تشگزاب یارب سامت یریگرسزا یور .دراد یم هگن ار سامت :راظتنا

.دینک زاب ار نیبطاخم تسرهف :نیبطاخم

.دینک داجیا تشاددای کی :تشاددای

.دینک لاسرا مایپ کی :مایپ

ار اه سامت لوط رد هدش هدافتسا یادص تیفیک ،دش لصو تسده هک ینامز :سامت یادص یزاس یصخش

.دینک یزاس یصخش ای باختنا

.دیهد رییغت ار سامت تامیظنت :تامیظنت

نایامن )( سامت هحفص یارب وشزاب هرجنپ کی ،دینک یم ارجا هملاکم نیح رد ار یدربراک یاه‌همانرب هک یماگنه

.دیهد همادا دوخ ینفلت هملاکم هب دیناوت یم همانرب زا هدافتسا نیح رد .دوش‌یم

.دیشکب یرگید لحم هب ار نآ ،وشزاب هرجنپ ییاجباج یارب

.دینزب هبرض دییات یور سپس و دیراد هگن و دینزب هبرض نآ یور ،وشزاب هرجنپ فذح یارب

.دینزب هبرض وشزاب هرجنپ یور ،سامت هحفص هب تشگزاب یارب

71