مخاطٜ⠆찆

نیبطاخم یوجتسج

.دینزب هبرض نیبطاخم نیبطاخم یور ،اه همانرب هحفص رد :دینک هدافتسا ریز یوجتسج یاهشور زا یکی زا

.دیورب نیبطاخم تسیل نییاپ ای لااب هب•

نآ نایم رد تعرس هب ات دیشکب نیبطاخم تسرهف تسار تمس رد صخاش یاتسار رد ار دوخ تشگنا کی•

.دینک تکرح

.دینک دراو ار وجتسج طیارش و دینزب هبرض نیبطاخم تسرهف یلااب رد وجتسج دلیف یور•

:دیهد ماجنا ار ریز تامادقا زا یکی ،بطاخم کی باختنا ضحم هب

.دینک هفاضا هقلاع دروم نیبطاخم تسرهف هب :

.دیریگب یریوصت سامت ای یتوص سامت کی : /

.دیسیونب مایپ کی :

.دیسیونب لیمیا کی :

یلصا هحفص هب نیبطاخم ربنایم ندوزفا

.دینک هفاضا یلصا هحفص رد ییاهربنایم ،دینک یم هملاکم اهنآ اب بترم روط‌هب هک ینیبطاخم یارب

.دینزب هبرض نیبطاخم نیبطاخم یور ،اه همانرب هحفص رد1 1

.دینک باختنا بطاخم کی2 2

.دینزب هبرض یلصا هحفص هب ربنایم ندوزفا یور3 3

76