دورٜ⠆찆

یرادربریوصت یاه‌تلاح

راکدوخ

هنیزگ نیا زا ،دنک نییعت سکع یارب ار لآ‌هدیا تلاح و هدرک یبایزرا ار فارطا طیحم دناوتب نیبرود هکنیا یارب

.دینک هدافتسا

.دینزب هبرض راکدوخ تلاح نیبرود یور ،اه همانرب هحفص رد

هرهچ شیارآ

.دینک هدافتسا رت‌میلام ییاهریوصت نتشاد یارب نشور یاه‌هرهچ اب یسکع نتفرگ یارب هنیزگ نیا زا

.دینزب هبرض هرهچ شیارآ تلاح نیبرود یور ،اه همانرب هحفص رد

رتشیب و سکع

یاه تلاح زا هدافتسا اب فلتخم یاه هولج لامعا هلیسو هب اهنآ حلاصا و سکع نیدنچ نتفرگ یارب تلاح نیا زا

.دنک‌یم صخشم یرلاگ رد اب ار اه‌سکع هاگتسد نیا .دینک هدافتسا سکع نتفرگ

.تسین سرتسد رد تلاح نیا رد سکع نتفرگ ماگنه موز یگژیو

.دینزب هبرض نیبرود یور اه همانرب هحفص رد1 1

.دینزب هبرض رتشیب و سکع تلاح یور2 2

.دینزب هبرض یور3 3

.دهد یم ناشن ار هدافتسا لباق سکع نتفرگ یاه تلاح و هتفرگ سکع نیدنچ ،هاگتسد

87