دورٜ⠆찆

.دینک رارکت رتشیب یاه سکع نتفرگ یارب ار تکرح نیا5 5

هتفرگ سکع هک یتهج .دینزب هبرض هحفص پچ تمس و نییاپ تمسق رد یور ،سکع شیامن شیپ ندید یارب

.دوش یم هداد ناشن شیامن شیپ کچوک ریوصت ره رد ،تسا هدش

.دینزب هبرض لمع وغل یور ،هدش هتفرگ سکع نیرخآ فذح یارب

.دینزب هبرض یور ٬مامتا یارب6 6

اتود نیبرود

رد ولج نیبرود طسوت هدش هتفرگ ملیف ای ریوصت ،دیریگ یم بقع نیبرود طسوت ار هرظنم سکع کی هک یماگنه تروص هب دوخ هرهچ زا یرادربسکع و ابیز هرظنم سکع نتفرگ یارب .سکعلاب و دوش یم نایامن رگید هرجنپ کی

.دییامن هدافتسا یگژیو نیا زا ،نامزمه

.دیوش اجباج ییاتود نیبرود تلاح هب ات دینزب هبرض اتود نیبرود تلاح نیبرود یور اه همانرب هحفص رد

.دینزب هبرض یور ،ویدیو طبض یارب و یور ،سکع نتفرگ یارب

ﻥﻳﺑﺭﻭﺩ ﻭ ﻭﻠﺟ ﻥﻳﺑﺭﻭﺩ ﻥﻳﺑ

.ﺩﻳﻭﺷ ﺎﺟﺑﺎﺟ ﻩﺎﮕﺗﺳﺩ ﺕﺷﭘ

ﺎﻳ ﻩﺯﺍﺩﻧﺍ ﺭﻳﻳﻐﺗ یﺍﺭﺑ ﻪﺑﺭﺿ ﻥﺁ ﻥﺎﮑﻣ ﺕﮐﺭﺣ

.ﺩﻳﻧﺯﺑ

ﻑﻠﺗﺧﻣ یﺎﻫ ﮏﺑﺳ ﻥﺎﻳﻣ ﺯﺍ ﺱﺭﺗﺳﺩ ﺭﺩ ﻪﮐ ﯽﻳﺎﻬﻧﺁ

.ﺩﻳﻧﮐ ﺏﺎﺧﺗﻧﺍ ﺍﺭ ﺩﻧﺗﺳﻫ

هب هقیقد 10 و Full HD تروص هب هقیقد 5 رثکادح ات ییاه ملیف دیناوت یم ییاتود نیبرود تلاح رد•

.دینک طبض VGA ای HD تروص

.دوش‌یم طبض یلخاد نوفورکیم طسوت ادص ،تلاح نیا رد ویدیو طبض ماگنه•

90