Cài đặt

4 Chọn chương trình máy in và chạm vào công tắc để bật.

Thiết bị tìm kiếm các máy in được kết nối với cùng một mạng Wi-Fi như thiết bị của bạn.

Để thêm máy in bằng cách thủ công, chạm vào NHIỀU HƠN Thêm máy in ADD PRINTER.

Để thay đổi các cài đặt in, chạm vào NHIỀU HƠN Cài đặt in.

In nội dung

Khi đang xem nội dung, như hình ảnh hoặc tài liệu, chạm vào Chia sẻ In Tấ́t cả máy in, sau đó chọn một máy in.

MirrorLink

Kết nối thiết bị của bạn với một xe để điều khiển các ứng dụng MirrorLink của thiết bị của bạn trên cảm biến mục đầu của xe.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Cai đăt kêt nôi khac MirrorLink.

Thiết bị của bạn phù hợp với MirrorLink phiên bản 1.1 hoặc cao hơn.

Kết nối thiết bị của bạn với một xe qua MirrorLink

Khi sử dụng tính năng này lần đầu tiên, kết nối thiết bị với một mạng Wi-Fi hoặc mạng di động.

1

Kết nối thiết bị của bạn với xe qua Bluetooth.

 

Tham khảo Kết nối với thiết bị Bluetooth khác để biết thêm thông tin.

2

Kết nối thiết bị của bạn với xe bằng dây cáp USB.

 

Khi chúng được kết nối, truy cập các ứng dụng MirrorLink của thiết bị của bạn ở màn hình

 

head unit.

Ngắt kết nối MirrorLink

Tháo cáp USB khỏi thiết bị của bạn và xe.

108