Ứng dụng

4

5

Trên màn hình xem trước, chạm vào ảnh thu nhỏ xem trước.

Chạm vào .

Video sẽ bắt đầu phát với phần chuyển động nhanh được cài đặt ngẫu nhiên.

Sửa các phần chuyển động nhanh

1

2

Trên màn hình xem trước, chạm vào ảnh thu nhỏ xem trước.

Chạm vào .

Video sẽ bắt đầu phát với phần chuyển động nhanh được cài đặt ngẫu nhiên.

3

4

Chạm vào để tạm dừng phát lại.

Kéo dấu ngoặc vuông bắt đầu và dấu ngoặc vuông kết thúc tới điểm mong muốn để cắt các đoạn trong video.

5 Kéo để chọn vùng của video sẽ được phát trong chuyển động nhanh.

Để đặt đoạn chuyển động nhanh chính xác hơn, chạm và giữ rồi sau đó kéo ngón tay sang trái hoặc phải để di chuyển qua đoạn theo từng khung.

Ch￿ đ￿ chuy￿n đ￿ng nhanh

6

7

8

Chạm vào đoạn chuyển dộng nhanh và sử dụng các tùy chọn sau:

Tốc độ: Thay đổi tốc độ phát lại của đoạn được chọn.

Tach: Chia đoạn thành hai phần.

Xóa: Xóa đoạn.

Chạm vào để xem trước video.

Chạm vào XUẤT để lưu video.

71